top of page

Disclaimer

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Instituut voor Vastgoedmanagement B.V. (hierna: Instituut VGM) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Instituut VGM en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Instituut VGM in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Het is u ook niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Instituut VGM.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Instituut VGM en/of haar leveranciers, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

De teksten van deze website, incl. deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

bottom of page