top of page

GEMEENTE OOSTERHOUT

De Gemeente Oosterhout wilde invulling geven aan de wet Markt en Overheid. Inzicht in de kosten voor de inzet van vastgoed ontbrak binnen deze gemeente.

 

In samenspraak met de verschillende interne verantwoordelijken is een methodiek opgezet waarmee op een eenduidige manier de kosten voor de inzet van vastgoed op langere termijn inzichtelijk gemaakt konden worden. De door InstituutVGM ontwikkelde opzet is vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Er is gekozen voor een interne verrekening. De kosten worden hierbij inzichtelijk gemaakt en doorbelast aan de verantwoordelijke afdelingen. Het verschil tussen de vastgelegde huur en de berekende kostendekkende huur wordt door middel van een subsidieverordening vastgelegd. De huurders krijgen dan ook niet te maken met andere afspraken door de invoering van de wet Markt en Overheid.

LOOPTIJD

2011 - 2012

EINDRESULTAAT

Een door college en raad goedgekeurde en vastgelegde methode voor het bepalen van kostendekkende huren. En de boekhoudkunde invoering hiervan in de begrotingssystematiek.

bottom of page